Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Vad är informationssäkerhet, koncept, teorier, definitioner 
 • Organisering av säkerhetsarbete 
 • Processtyrning av informationssäkerhet, PDCA 
 • Riskbedömning och risk-och kontinuitetshantering av tillgångar 
 • Informationssäkerhet och juridik 
 • Ramverket -policy, riktlinjer och instruktioner 
 • Förutsättningar för införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) inklusive certifiering 
 • Integrering av LIS i befintligt ledningssystem 
 • Personal och säkerhet, säkerhetsmedvetande, säkert beteende 
 • Säkerhet i IT-system 
 • Fysisk säkerhet 
 • lncidenthantering 
 • Kommunikation och drift 
 •  Revision och förbättringsarbete 
 • Ständiga förbättringar teori och praktik 
 • På vilket sätt informationssäkerhet kan vara verksamhetskritiskt ur ett ledningsperspektiv 
 • Kontinuitetsplanering 
 • 0utsourcing 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • använda informationssäkerhetsmetoder i praktiken 
 • analysera och utveckla en effektiv grundstruktur i befintligt ledningssystem 
 • identifiera och prioritera risker i befintliga verksamhets-funktioner och -processer 
 • organisera systematiskt säkerhetsarbete i organisation 
 • genomföra systematiskt säkerhetsarbete 
 • genomföra internrevision mot valda kvalitetskriterier 
 • arbete integrerat med kvalitet, miljö, arbetsmiljö, risk och andra områden 
 • leda och medverka i projekt, t.ex. implementerings-, utvecklings-och förbättringsprojekt 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • självständigt driva och samordna systematiskt informationssäkerhetsarbete 
 • ansvara för kvalité och efterlevnad i systematiskt informationssäkerhetsarbete 
 • leda och samordna åtgärds-och förbättringsprojekt 
 • forma en strategi för systematiskt informationssäkerhetsarbete 
 • kommunicera och redovisa kvalitativa mätvärden från det systematiska informationssäkerhetsarbetet 
 • övertyga intressenter om värde och nytta med systematiskt informationssäkerhetsarbete