Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 • Hållbarhet med fokus på energi och miljö
 • Energisystem
 • Systematiskt miljöarbete
 • Miljörätt och energilagstiftning
 • Verksamhetssystem samt kraven på dessa
 • Revisionsmetodik med fokus på energikartläggningar
 • Verksamhetsutveckling och -innovation med fokus på energi och miljö
 • Projektledning med fokus på energiprojekt

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Identifiera och tolka relevanta energioch miljökrav
 • Förstå energisäkerhet och energieffektiviseringar i energisystem
 • Identifiera, värdera och hantera miljöaspekter
 • Revidera en verksamhet utifrån ställda krav
 • Genomföra energikartläggningar
 • Driva projekt utifrån förbättringsförslag och investeringsplaner
 • Använda sig av enklare analysoch planeringsverktyg
 • Genomföra riskbedömningar
 • Kommunicera och rapportera resultat av löpande arbete

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Kommunicera kring energifrågan och dess koppling till miljö och klimat i ett globalt perspektiv.
 • Kommunicera kring energisystem och dess betydelse för samhällets olika funktioner och verksamheter.
 • Visa på efterlevnad av lagar och krav inom miljöoch energiområdet.
 • Planera och utföra energikartläggningar och miljörevisioner samt ge förslag på förbättringar.
 • Förstå och praktiskt kunna hantera de vanligaste och viktigaste miljöfrågorna.
 • Planera och driva definierade projekt från start till mål.
 • Kommunicera och ta hänsyn till mekanismerna kring förändring, förbättring och lärande.
 • Kommunicera samt ta hänsyn till ledarskapets betydelse för förändringsprocesser och utveckling.
 • Planera och säkerställa daglig drift samt underhåll av ett energisystem.