Kursinformation

Energi- och miljöutvecklare

Distans halvfart / 200 YH-POÄNG
Utbildningen har 8 huvudmoment/delkurs(er).

 

Grundkurs i hållbarhet - 25 Yh-poäng

Kursens mål är att ge de studerande en introduktion till utbildningen som helhet och en god förståelse för begreppet hållbarhet.

Kursen tar upp frågeställningar som: Vad är hållbarhet och CSR för min verksamhet? Vilka frågor ska vi satsa på? Vilka är våra intressenter? Vilka förväntningar har de på oss? Hur kan vi arbeta för att ta ett större ansvar än vad lagarna föreskriver?

Kursen behandlar ingående drivkrafterna för att arbeta med frågor såsom kundkrav, lagstiftning, varumärke samt konkurrens och lönsamhet. Kursen belyser också riskbegreppet samt hållbarhet i leverantörsledet.

Kursen innehåller ett flertal gästföreläsningar för att ge exempel på praktiskt arbete med hållbarhet, särskilt inom energi- och miljö. Det handlar inte bara om att göra så lite dåligt som möjligt utan också om att maximera verksamhetens samhällsnytta.

Teori varvas med exempel och praktiska övningar som konsekvent knyter an till energi- och miljöfrågor samt de studerandes erfarenhet.

 

Grundkurs i energisystem - 25 Yh-poäng

Kursens mål är att ge de studerande en god förståelse för vad ett energisystem är och de centrala begrepp som finns inom området.

Kursen tar upp frågeställningar som: Vilka olika typer av energisystem finns det, globalt såväl som i Sverige? Hur fungerar energimarknaden och vilka styrmedel används på området? Hur ser den svenska energianvändningen ut och vad kan man vänta sig ska hända de kommande åren?

Kursen behandlar också hur olika branscher, såsom till exempel tillverkningsindustrin, byggsektorn och fastighetsförvaltning, har olika förutsättningar när det gäller energifrågorna. Kursen ger de studerande en första inblick i hur man kan arbeta systematiskt med att utveckla energioch miljöarbetet i en verksamhet genom att till exempel inventera energianvändningen eller identifiera miljöaspekter.

Teoripass varvas med exempel och praktiska övningar som konsekvent knyter an till energi- och miljöfrågor samt de studerandes erfarenheter.

 

Miljörätt och energilagstiftning - 25 Yh-poäng

Kursens mål är att ge de studerande en orientering kring de lagkrav som finns på energi- och miljöområdet. Skärpta lagkrav är för många verksamheter en stark drivkraft för att bli mer energieffektiv eller minska sin miljöpåverkan. 

De krav som tas upp i kursen är:

  • hänsynsreglerna i Miljöbalken
  • kravet på energihushållning enligt miljöbalken
  • ekodesigndirektivet
  • energimärkningsdirektivet
  • energieffektiviseringsdirektivet
  • direktivet om byggnaders energiprestanda
  • lagen om kommunal energiplanering
  • relevant lagstiftning från arbetsmiljöverket
  • Boverkets byggregler

Centralt i kursen är att koppla de lagar och krav som tas upp i kursen till praktiska situationer de studerande kan känna igen och relatera till.

Teoripass varvas med exempel och praktiska övningar som konsekvent knyter an till energi- och miljöfrågor samt de studerandes erfarenheter.

 

Verksamhetssystem med fokus på energi- och miljöutveckling - 25 Yh-poäng

Målet med kursen är att ge de studerande en genuin förståelse för hur organisationer systematiskt och proaktivt kan arbeta med att utveckla sina verksamheter, särskilt inom energi- och miljöområdet.

De studerande får lära sig att tolka och hantera krav i de standarder som behandlar energi- och miljöledning, det vill säga ISO 14001 och ISO 50001. Andra standarder som är tongivande inom verksamhetsutveckling såsom ISO 9001 och ISO 26001 behandlas också men på en mer översiktlig nivå. De studerande får lära sig att beskriva en verksamhet i processer och att arbeta praktiskt med processledning inklusive kartläggning, utveckling och uppföljning.

Teoripass varvas med exempel och praktiska övningar som konsekvent knyter an till energi- och miljöfrågor samt de studerandes erfarenheter.

 

Revisionsmetodik - 25 Yh-poäng

Målet med kursen är att ge de studerande en god metodik för att systematiskt kunna revidera, utvärdera och ge förslag på förbättringar till en verksamhet.

Kursen tar avstamp i ISO 19011 som är den mest etablerade standarden för revisionsmetodik. Den är generell och gäller således oavsett vilket sakområde som revideras, t ex energiledning, miljö, kvalitet, arbetsmiljö eller hållbarhet. Specifika frågor som rör energi- och miljörevision adderas sedan till det generella ramverket.

De studerande får lära sig att sätta ihop lämpliga revisions- och förbättringsteam och några frågeställningar som tas upp är: Hur täcker vi in hela verksamheten? Hur får vi med alla områden? Vad är det vi ska fokusera på? Ett centralt moment i kursen är att de studerande på djupet får träna på att planera, genomföra, dokumentera och följa upp en enskild revision.

Teoripass varvas med exempel och praktiska övningar som konsekvent knyter an till energi- och miljöfrågor samt de studerandes erfarenheter.

 

Fördjupningskurs i energisystem - 25 Yh-poäng

Kursens mål är att ge de studerande fördjupad kunskap och förståelse för energisystem och det praktiska arbetet med att utveckla och effektivisera dem ur ett verksamhetsperspektiv.

Kursen tar upp energisäkerhet och hur en verksamhet kan säkerställa en robust, säker och prisvärd energitillgång. Vidare ger kursen en tydlig metodik för energieffektivisering genom kartläggning, åtgärdsplansframtagning, genomförande och uppföljning av energieffektiviserande åtgärder. Även om utbildningen inte kan ge alla studerande detaljerad kunskap om alla komponenter i energisystemet ska de ha kännedom om var de kan hitta kunskapen när den väl behövs. De studerande ska även var väl förtrogna med hur en energibalansberäkning tas fram. 

Kursen tar också upp teknikutvecklingen på området och hur omställningen till förnybar energi påverkar energisystem.

Teoripass varvas med exempel och praktiska övningar som konsekvent knyter an till energi- och miljöfrågor samt de studerandes erfarenheter.

 

Projektledning - 25 Yh-poäng

Målet med kursen är att ge de studerande en god grund att stå på för att kunna driva projekt och stötta förändringsarbete inom energi- och miljö.

Kursen tar upp vad som är viktigt att beakta för att lyckas i ett förändrings- och förbättringsarbete och hur man ger förutsättningar för engagemang att växa i projektet. De studerande får träna på att definiera och driva projekt genom att anta olika roller, till exempel projektledare och projektdeltagare.

Vidare ger kursen de studerande förståelse för ekonomi kring projekt genom att ta upp budgetering, investeringskalkylering samt ekonomisk rapportering och uppföljning.

Kursen tar upp verktyg för planering av projekt som aktivitetsdiagram, kritisk väg och Gantt-schema. Även problemlösningsverktyg som fiskbensdiagram och relationsdiagram ingår i kursen. Kursen avrundas med en fördjupning i hur stora och komplexa projekt inom energiområdet planeras och drivs.

Teoripass varvas med exempel och praktiska övningar.

 

Rollen som energi- och miljöutvecklare - 25 Yh-poäng

Målet med kursen är att tydligt beskriva hur Energi- och miljöutvecklarens roll kan se ut beroende på organisation och verksamhet. Vad förväntas man leverera? Vilka ansvar och befogenheter är rimliga att axla? Vilken roll i verksamhetssystemet har man? Kursen knyter ihop säcken på hela utbildningen och syftar till att ge de studerande goda förutsättningar för att skapa riktigt bra resultat i sina vidare arbeten.

Kursen tar upp hur man kommunicerar och rapporterar på ett tydligt och effektivt sätt samt hur man samspelar med beslutsfattare och nyckelpersoner i verksamheten. Det belyses också hur viktigt ledarskapet är för utveckling och för att förbättringar ska bli naturliga i verksamheten.

Kursen innehåller även ett flertal gästföreläsningar med experter från branschen för att ytterligare knyta an till arbetslivet.

Teoripass varvas med exempel och praktiska övningar som konsekvent knyter an till energi- och miljöfrågor samt de studerandes erfarenheter.

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta HEIDI SIMONSEN (heidi [dot] simonsen [at] harryda [dot] se / 031-724 66 28)