Bakgrund

Initiativet till denna Ky-utbildning har sin bakgrund i en dialog mellan branschorganisationer inom yrkesområdet samt RiskHanteringsAkademien i Mölnlycke.

Det har tydligt framgått att det idag finns ett stort behov av kvalificerat yrkeskunnande inom detta område. Dessutom anser man att efterfrågan kommer att öka, bl.a för att marknaden växer och kraven på kompetens ökar.

För att ständigt hålla utbildningen uppdaterad har vi bildat en referensgrupp med representanter från näringsliv och branschorganisationer.

Utbildningens innehåll är framtaget i nära samarbete med SWESEC, Svenska Stöldskyddsföreningen, Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund och SecLink.

Behovet av kunskap ökar
Detta beror bland annat på att samhällets resurser omfördelats, och det som en gång var en självklar samhällsservice – t.ex brandingenjören som beskrev hur brandskyddet skulle utformas för olika verksamheter – är inte tillgänglig längre. I stället skall företagens egna säkerhetsansvariga kunna redogöra för hur brandskyddet är utformat, och det måste vara rätt från början utifrån gällande lagstiftning och föreskrifter.

Detsamma gäller försäkringsbolagen, som ställer helt andra krav på sina kunder jämfört med tidigare. För våra kommuner har okunskapen om vad ett aktivt säkerhetsarbete är inneburit att vissa kommuner inte längre kan försäkra sig – okunskap har blivit för stor risk.

De polisanmälda brotten har ökat i Sverige. Under 1940- och 50-talen handlade säkerhetsarbetet till stor del om att företaget skulle skydda sig mot brand och inbrott. Under de kommande decennierna steg brottsligheten i Sverige. Brottsligheten ändrade också karaktär, från att ha varit lokal till att bli global.

Att skydda sig mot brand är fortfarande i högsta grad aktuellt,  då kostnaderna för en brand är mycket stora.

Den ökande datoriseringen och en känsligare produktionsapparat har lett till att säkerhetstänkandet i produktionen ökat.

Företagen kan inte utgå från att samhällets resurser alltid finns tillgängliga. Det enskilda företaget måste självt ansvara för att bemöta de risker som finns för att kunna bibehålla sin produktion.

Alternativa utbildningar
Det finns idag väktarutbildning som bedrivs i regi av bevakningsbranschens egen skola; "Väktarskolan". Denna är bra och täcker väl behovet av väktarutbildning. Det finns också enstaka kurser på Högskolan i Riskhantering och Skadefinansiering samt några kortare utbildningar som bedrivs av privata aktörer. Bl.a har Företagsuniversitetet två utbildningar i säkerhet som finansieras av arbetsgivarna.

Dessutom finns det några KY-utbildningar som enbart är inriktade på informationssäkerhet.

RiskHanteringsAkademien ökar kompetensen
De utbildningar som bedrivs vid RiskHanteringsAkademien är båda gränsöverskridande säkerhetsutbildningar som ger studenterna en bra grund för att kunna medverka i utvecklingen av vårt samhälle för säkerhet och trygghet.