Kursinformation

LÖNE- OCH EKONOMIADMINISTRATÖR

Administrativ IT-kunskap – 15 Yh-poäng
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om hur ett företags datorsystem fungerar samt om organisation, utformning och modern teknik inom området. Kursen skall utveckla förmågan att med hjälp av moderna användarprogram effektivt och med god insikt kunna utföra ett antal administrativa arbetsuppgifter som kan förekomma inom företaget. Den studerande ska ges insikt om regler och principer för intern och extern dokumentutformning enligt gällande standard samt kunna omsätta detta i praktiken med hjälp av ordbehandlingsprogram. Den studerande ska kunna skapa, använda och bearbeta beräkningar med hjälp av kalkylprogram samt kunna skapa och använda databaser. De studerande ska också kunna integrera olika programvaror med varandra.

Affärsengelska med yrkesinriktning – 10 Yh-poäng
De studerande ska fördjupa sina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen ska utveckla för- mågan att använda språket i internationella kontakter. De studerande ska både kunna föra ett samtal i en vardagssituation och kunna framföra en presentation inför en större grupp och aktivt kunna använda engelska i tal och skrift i både vardagsliv och arbetsliv. De studerande ska få ett rikare ordförråd anpassat till olika affärssituationer samt utveckla för yrkesområdet relevant vokabulär. Kursen ska också träna förmågan att skriva och besvara engelska affärsbrev, skriva protokoll, PM etc. De studerande ska på ett tillfredsställan- de sätt, kunna deltaga i debatter och framföra sin åsikt samt skriftligt sakkunnigt presentera åsikter och debattinlägg på god engelska.

Affärsjuridik – 15 Yh-poäng
Kursen skall ge en förståelse för företagsjuridikens betydelse för de olika beslut som företagen fattar och därvid även anknyta till internationell rätt. Kursen ska också ge fördjupade kunskaper om lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden. Den ska utveckla förmågan att lösa juridiska problem, förstå juridisk terminologi och tolka juridiska dokument som förekommer i näringsliv och förvaltning. Kursen ska dessutom ge kunskap om rättsväsendets uppbyggnad och funktion samt olika sätt att förebygga och lösa juridiska konflikter. De studerande ska kunna beskriva det svenska rättsväsendet samt dess koppling till EU-rätten. Kursen ska ge kunskap om associationsrätt, avtalsrätt, köprätt, kredit- och obeståndsrätt samt marknads- och immaterialrätt.

Ekonomistyrning– 30 Yh-poäng
Kursen skall ge en bred orientering om företag och deras verksamhet samt ge en helhetsbild av organisationens ekonomi- och verksamhetsstyrning. Kursen ska utveckla förmågan att lösa företagsekonomiska problem utifrån ett brett perspektiv. Kursen ska ge kunskap om företagsekonomiska principer och hur de påverkar beslutsfattandet i ett företag. De studerande ska ha insikt i hur företa- gandets villkor förändras över tiden samt förstå hur europeisering och globalisering påverkar företagandet. Kursen ska ge kunskap om affärsidéns betydelse, olika företagsformer , organisationssätt och marknadsföring. De studerande ska kunna redogöra för ekonomiska grundbegrepp samt tillämpa principer och metoder för budgetering och kalkylering med fokus på uppföljning och analys. Kursen ska ge färdigheter i att använda olika affärssystem och kalkylprogram

Fördjupning lön- och ekonomiadministration, LIA 2 – 45 Yh-poäng
Kursen ska ge ytterligare kunskaper och färdigheter om de yrkesroller utbildningen syftar till och ge mer erfarenhet av självständigt arbete inom lön- och/eller ekonomi. Företaget ska under LIA-perioden skola in den studerande som medarbetare i verksamheten. Målet med LiA-perioden är att den studerande skall kunna fungera självständigt på arbetsplatsen och kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom löne- och/eller ekonomiadministration. Dessutom ger denna kurs, liksom tidigare LIA-period ett nätverk inför kommande yrkesliv. Efter LIAperiodens slut ska de studerande ingående kunna redogöra för hur områdena lönehan- tering- och ekonomienheterna fungerar på företaget.

Kommunikation och presentationsteknik – 15 Yh-poäng
Målet för kursen är att ge den studerande en ökad tilltro till den egna språkliga förmågan i både tal och skrift. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna belysa det talade ordets, kroppsspråkets och röstens roll vid kommunikation. De studerande ska kunna byg- ga upp en argumentation och presentera ett ämne och kunna framföra ett budskap på ett övertygande sätt och kunna presentera detta med lämplig digital teknik. De studerande ska utveckla förmågan att delta i debatter samt behärska momenten rapportskrivning.

Lönehantering, grundkurs – 30 Yh-poäng
Kursens övergripande mål är att ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i rollen som löneadministratör inom svenskt arbetsliv. De studerande ska känna till de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. Kursen ska ge de studerande grunder för att praktiskt hantera löneadministrativa system. De studerande ska vara insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna utföra enklare arbetsuppgifter som krävs av en löneadministratör och vara insatta i de olika anställningsvillkor som kan före- komma inom både privat och offentlig verksamhet. De studerande ska ha färdigheter i att använda löneadministrativa system samt tillämpa de olika lagar som gäller vid löneberäkningar, t ex semester- och sjuklönelagen.

Lönehantering, påbyggnadskurs – 40 Yh-poäng
Kursens övergripande mål är att ge de studerande kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna agera i rollen som lönead- ministratör inom svenskt arbetsliv. De studerande ska vara väl förtrogna med de regelverk som reglerar anställningsvillkoren både inom privat och offentlig sektor. Kursen ska ge de studerande förmågan att praktiskt hantera HR- och löneadministrativa system. De studerande ska vara väl insatta i de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad och kunna beräkna löner med hänsyn till dessa. Efter genomgången kurs skall de studerande självständigt kunna utföra de arbetsuppgifter som krävs av en löneadministratör och vara väl insatta i de olika anställningsvillkor som kan förekomma inom både privat och offentlig verksamhet. De studerande ska ha färdigheter i att använda löneadministrativa system samt tillämpa de olika lagar som gäller vid löneberäkningar, t ex semester- och sjuklönelagen. De ska också vara förtrogna med regler för ledighet, semester, sjuklön, pensioner m m.

Personaladministration och arbetsrätt – 25 Yh-poäng
Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen i form av viktigare lagar och kol- lektivavtal med speciell betoning på den traditionella arbetsrätten i form av MBL och LAS. Vidare är syftet att belysa den rättsliga regleringens roll i samspelet mellan arbetslivets olika aktörer. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna använda sig av för- arbeten, författningar och praxis för att analysera arbetsrättsliga problemställningar. Kursen skall vidare ge de studerande olika per- spektiv på personalarbete samt dess samband med andra väsentliga verksamhetsområden. Deltagarna ska bibringas en förtrogenhet med arbetsuppgifter såsom t ex rekrytering, kompetensutveckling och förändringsarbete. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna delta i arbete med rekrytering, urval och introduktion samt andra administrativa uppgifter.

Praktisk lön- och ekonomiadministration, LIA 1 – 45 Yh-poäng
Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska konkretisera, utveckla och komplettera de kunskaper den studerande fått inom den skolför- lagda delen av utbildningen. LIAperioden skall fortsätta skapandet av en individuell kompetensprofil som är anpassad till företagets/ avdelningens behov med hänsyn tagen till de begränsningar och möjligheter verksamheten ger. LIA-perioden ska också ge kunskap och färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på löneoch ekonomiavdelningar. Efter LIA-perioden skall den studerande kunna ge en beskrivning av företagets lönehanterings- och ekonomiarbete. Den studerande ska med handledning kunna utföra förekommande arbetsmoment på företagets löneoch/ eller ekonomienhet. Dessutom ska den studerande under sakkunnig led- ning kunna delta i ett pågående projekt eller utredning som företaget bedriver inom de olika områdena.

Redovisning – 30 Yh-poäng
Kursen skall ge de studerande en förståelse för företagens redovisningssystem, dess olika delar samt hur de samverkar. Den ska ge kun- skap om och färdigheter i hela redovisningsprocessen från bokföring av externa och interna transaktioner till bokslut och upprättande av årsredovisning samt uppföljning och analys. De studerande ska få färdigheter i redovisningsrutiner och datorbaserade affärs- och redovisningssystem. Kursen ska också utveckla de studerandes förståelse för hur olika åtgärder i bokslutet påverkar företagets ekono- miska ställning och resultat. Kursen ska ge de studerande kunskap om de lagar som reglerar företagens redovisning, rapportering och beskattning.

BilagaStorlek
Kursinformation Löne- och ekonomiadministratör521.31 kB